Общи условия за ползване

Достъпвайки нашия сайт https://sunrise-n.eu/ Вие се съгласявате и обвързвате с настоящите Условия за ползване и имащите отношение към тях законови разпоредби. Безрезервно поемате отговорност за тяхното спазване и съблюдаване. Ако по дадена причина не сте съгласни с каквато и да е част от настоящите Условия за ползване, трябва незабавно да напуснете сайта и нямате право да го използвате повторно.

Този сайт е собственост на Сънрайз-Н ЕООД, предоставената в него информация има за цел единствено да улесни комуникацията с нас и да подобри нашето представяне на пазара. Всички материали в сайта защитени от Закона за авторско право и сродните му права.

Разрешение за употреба

Настоящите Условия за ползване Ви дават правото да заредите временно копие от предоставените в сайта информационни материали за лично, некомерсиално ползване с информативна цел. Настоящето само Ви упълномощава да го направите, не представлява подкана към действия.

Без изрично писмено разрешение абсолютно нямате право да копирате или изменяте предоставената в сайта текстова, графична, аудио и видео информация; да използвате информацията с комерсиална цел; да я оповестявате публично с комерсиална или некомерсиална цел; да предприемате опити за вмешателство в сайта; да заличавате всякакви отличителни забележки за авторство по предоставените информационни материали; да прехвърляте информацията на трето лице или да я копирате на друг сървър

Разрешението за употреба спира да бъде в сила автоматично, в случай че се нарушат на някои от тези условия. Сънрайз-Н ЕООД има пълно право да редактира съдържанието и информацията в настоящия сайт; без предизвестие да прекратява достъпа до него за неопределен интервал от време или да оттегля настоящето Разрешение за употреба. В такъв случай сте длъжни да унищожите всяка информация от сайта, която сте запазили по-рано на електронен или твърд носител.

Освобождаване от отговорност

Всички информационни материали в сайта следва да се приемат във вида, в който са предоставени. Сънрайз-Н ЕООД не дава никакви гаранции, по подразбиране или изрично упоменати, и с настоящето се освобождава от отговорност включително, но и не само, към гаранции или условия по подразбиране за продаваемост, за пригодност за определена цел, за ненакърняване на интелектуална собственост или други правни нарушения.

В допълнение Сънрайз-Н ЕООД не гарантира и не предявява претенции относно точността на информацията в сайта, последствията от всяка тяхна употреба извън сайта, надежността на информационните материали във външни сайтове, свързани към настоящия.

Ограничения

В никакъв случай Сънрайз-Н ЕООД не може да поеме отговорност за щети (включително, но и не само, щети от загуба на данни или пропуснати ползи в следствие прекъсване достъпността или техническата изправност на сайта), произлизащи от употребата или невъзможността за употреба на информационните материали в настоящия сайт, дори и в случаите когато СЪНРАЙЗ-Н ЕООД или негови официални представители са информирани устно или писмено за възможността от подобни щети.

Гаранциите по подразбиране и отговорността за причинени щети не се признават и позволяват от някои юрисдикции, поради което е възможно горните ограничения и освобождаване от отговорност да не се отнася за Вас.

Точност на информационните материали

Информацията в настоящия сайт може да съдържа технически, типографски или фотографски грешки и неточности. Сънрайз-Н ЕООД не гарантира точност, пълнота и актуалност за никой от предоставените в сайта материали и има свободата без предизвестие да променя съдържанието на сайта, като това не е ангажимент за регулярна редакция на материалите.

Външни препратки

Сънрайз-Н ЕООД не контролира всички останали сайтове, към които има препратки в настоящия сайт, с което не поема отговорност за съдържанието на тези сайтове. Използването на препратка към външен сайт не предполага администрирането му от СЪНРАЙЗ-Н ЕООД. Посещаването и ползването на тези сайтове става на Ваш риск.

Изменения

Сънрайз-Н ЕООД има право да преразгледа и измени настоящите Условия за ползване по всяко време и без предварително известие за това. Използвайки настоящия сайт Вие давате автоматично се ангажирате със спазването на настоящата версия на този документ.

Бизнес условия за покупка и доставка

Общи положения

Общите условия стават задължителни за купувача, който безусловно и неотменимо ги приема и се съгласява да бъде обвързан с тях с получаване на потвърждение на заявката.

Заявка

Всяка заявка за покупка на стоки или материали, изготвена и изпратена от купувача включва описание на стоките по вид, количество, идентификационен номер, цена, място на доставка, срок на доставка.

Приета заявка

Всяка заявка, изготвена от купувача и приета от продавача посредствмо устно или писмено потвърждение / по електронен път /, а в случай, че купувача и продавача са в трайни търговски отношения, посредством неотхвърляне от продавача писмено веднага след получаването й.

Продавач

Сънрайз-Н ЕООД до което е отправено или адресирано заявката на купувача.

Купувач

Физическо или юридическо лице, което е отправило заявката до продавача.

Покупна цена и плащане

Покупните цени на артикулите се посочват в офертите на продавача или писмено в кореспонденция м/у продавача и купувача. Купувачът заплаща договорената цена в офертата.

Падеж

Посочен във оферта, фактура или в писмена кореспондеция м/у продавача и купувача.

Работен ден

Понеделник-петък 8.00-17.00 часа.

Метод на плащане

Заплащането на стоките се извършва единствено по банкова сметка, предоставена от продавача. Заплащането се извършва въз основа на издадена данъчна фактура след получаване на стоката. Авансово плащане е възможно след предварително договаряне.

Опаковане

Купувачът няма задължение да заплаща разходи за опаковане, ако не са посочени предварително от продавача.

Отказ от заявка

Ако стоките предмет на поръчката са стандартни изделия, купувачът има право с писмено предизвестие до продавача да се откаже от приетата заявка по отношение на ненатоварената и недоставената част от стоките, като заплати на продавача цената на стоките, натоварени и доставени на купувача до момента в който продавачът е получил известието за прекратяване. Ако стоките, предмет на заявката са произведени или изработени по спецификация на купувача, същият няма право от отказ от поръчката.

Транспорт

Транспортиране на стоките от склад производител до посочен от купувача адрес. Мястото на доставка се уговаря м/у страните. Транспортния разход се начислява във фактурата и се заплаща след получаване на стоката. Цените на транспортните услуги са съгласно тарифите на спедитори и транспортни фирми. Транспортния разход може да се договори м/у страните.

Срок на доставка

Срокът на доставка за видовете продукти е в рамките на 1 до 3 седмици, налични при производителя. За всички артикули неналични срокът на доставка се определя индивидуално, според вида и количеството.

Права върху собственост и прехвърляне на рискове

Доставените стоки остават собственост на продавача до пълното им изплащане.

Интелектуална собственост

Продавачът гарантира , че закупуването и използването на стоките – предмет на Договор за покупко-продажба, от купувача по никакъв начин не нарушава каквито и да е било патенти, промишлени дизайни, търговски марки, авторски права, или каквито и да е други права върху интелектуална собственост.

Непреодолима сила

Ако изпълнението на приета заявка от страна на продавача стане невъзможно поради непреодолима сила, включително природно бедствие, решение на държавен орган, военни действия, стачка, безредици или гражданско неподчинение или друго непреодолимо събитие от извънреден характер, продавачът има права да откаже заявката с писмено известие. Никоя страна не носи отговорност при неизпълнение на свои задължения по приета заявка, настъпило в резултат на непреодолима сила.

Гаранционна отговорност

Продавачът предоставя гаранция за доставените стоки. Срокът на гаранцията е 12 месеца при нормални експлоатационни условия. За начало на гаранционния срок се счита датата на доставка. В случай, че стоките не отговарят на стандартите, или са установени производствени дефекти, купувачът има права да иска замяната им.

Поверителност

За целите на общите условия „поверителна информация“ означава цялата информация, свързана с търговската дейност на купувача и продавача, която им е станала известна при изпълнението на която и да е била приета заявка.