Бизнес условия за покупка и доставка

Общи положения

Общите условия стават задължителни за купувача, който безусловно и неотменимо ги приема и се съгласява да бъде обвързан с тях с получаване на потвърждение на заявката.

Заявка

Всяка заявка за покупка на стоки или материали, изготвена и изпратена от купувача включва описание на стоките по вид, количество, идентификационен номер, цена, място на доставка, срок на доставка.

Приета заявка

Всяка заявка, изготвена от купувача и приета от продавача посредствмо устно или писмено потвърждение / по електронен път /, а в случай, че купувача и продавача са в трайни търговски отношения, посредством неотхвърляне от продавача писмено веднага след получаването й.

Продавач

Сънрайз-Н ЕООД до което е отправено или адресирано заявката на купувача.

Купувач

Физическо или юридическо лице, което е отправило заявката до продавача.

Покупна цена и плащане

Покупните цени на артикулите се посочват в офертите на продавача или писмено в кореспонденция м/у продавача и купувача. Купувачът заплаща договорената цена в офертата.

Падеж

Посочен във оферта, фактура или в писмена кореспондеция м/у продавача и купувача.

Работен ден

Понеделник-петък 8.00-17.00 часа.

Метод на плащане

Заплащането на стоките се извършва единствено по банкова сметка, предоставена от продавача. Заплащането се извършва въз основа на издадена данъчна фактура след получаване на стоката. Авансово плащане е възможно след предварително договаряне.

Опаковане

Купувачът няма задължение да заплаща разходи за опаковане, ако не са посочени предварително от продавача.

Отказ от заявка

Ако стоките предмет на поръчката са стандартни изделия, купувачът има право с писмено предизвестие до продавача да се откаже от приетата заявка по отношение на ненатоварената и недоставената част от стоките, като заплати на продавача цената на стоките, натоварени и доставени на купувача до момента в който продавачът е получил известието за прекратяване. Ако стоките, предмет на заявката са произведени или изработени по спецификация на купувача, същият няма право от отказ от поръчката.

Транспорт

Транспортиране на стоките от склад производител до посочен от купувача адрес. Мястото на доставка се уговаря м/у страните. Транспортния разход се начислява във фактурата и се заплаща след получаване на стоката. Цените на транспортните услуги са съгласно тарифите на спедитори и транспортни фирми. Транспортния разход може да се договори м/у страните.

Срок на доставка

Срокът на доставка за видовете продукти е в рамките на 1 до 3 седмици, налични при производителя. За всички артикули неналични срокът на доставка се определя индивидуално, според вида и количеството.

Права върху собственост и прехвърляне на рискове

Доставените стоки остават собственост на продавача до пълното им изплащане.

Интелектуална собственост

Продавачът гарантира , че закупуването и използването на стоките – предмет на Договор за покупко-продажба, от купувача по никакъв начин не нарушава каквито и да е било патенти, промишлени дизайни, търговски марки, авторски права, или каквито и да е други права върху интелектуална собственост.

Непреодолима сила

Ако изпълнението на приета заявка от страна на продавача стане невъзможно поради непреодолима сила, включително природно бедствие, решение на държавен орган, военни действия, стачка, безредици или гражданско неподчинение или друго непреодолимо събитие от извънреден характер, продавачът има права да откаже заявката с писмено известие. Никоя страна не носи отговорност при неизпълнение на свои задължения по приета заявка, настъпило в резултат на непреодолима сила.

Гаранционна отговорност

Продавачът предоставя гаранция за доставените стоки. Срокът на гаранцията е 12 месеца при нормални експлоатационни условия. За начало на гаранционния срок се счита датата на доставка. В случай, че стоките не отговарят на стандартите, или са установени производствени дефекти, купувачът има права да иска замяната им.

Поверителност

За целите на общите условия „поверителна информация“ означава цялата информация, свързана с търговската дейност на купувача и продавача, която им е станала известна при изпълнението на която и да е била приета заявка.